Uppenbarelseboken – olika perspektiv
21 maj 2022

Artikeln av David Termén publicerades i Kristen Livsgrund nr 1, april 2022.

Bibelns eskatologi, dess profetiska utsagor om de yttersta tingen, är ofta svår att förstå, på grund av dess bild- och symbolspråk. Detta gäller i hög grad Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok.

Den första boken har titeln “Uppenbarelseboken, kommentarer – tolkningar – studier” och är skriven och illustrerad av författaren, konstnären och före detta missionären Nils Ibstedt (IBE-förlaget, distributör: Vingårdens förlag, andra reviderade upplagan).

Nils Ibstedt har skrivit “Uppenbarelseboken, kommentarer – tolkningar – studier”

Hundra egna illustrationer av författaren

Boken, från början avsedd för bibelskolor i Japan, innehåller en detaljerad vers för vers-kommentar och cirka 100 illustrationer av författaren, vilket underlättar framställningen. Ett stort antal faktarutor förmedlar värdefulla sammanfattningar. Bokens 27 appendix ger kompletterande kunskaper i särskilda, angränsande ämnen. En ruta sidoställer Jesu undervisning i Matt. 24 med motsvarande ställen i Uppenbarelseboken, en annan redovisar eskatologiska utsagor i Danielsboken, en annan åter Paulus´ undervisning. Boken kan betecknas som ett annorlunda och mycket användbart uppslagsverk. Kommentatorns 27 appendix, som upprepas i slutet av boken, förmedlar historiska fakta (om Jerusalem, Israel, de sju världsrikena) och bibelteologiska (främst eskatologiska) ämnen.

Som exempel på detaljtolkningar kan nämnas:  Upp. 7:5-8 De 144 000, 12 000 från varje uppräknad stam, Dans stam finns inte med, Dan var den förste som avföll till avgudadyrkan, ersattes av Josefs yngste son Manasse, på grund av sitt avfall blev Rubens förstfödslorätt ersatt av Josef och hans ledarskap av Juda; Upp. 20:1-6 Satan fängslas, Tusenårsriket inleds, där de kristtrogna ska regera tillsammans med Jesus Kristus och evangelium ska förkunnas.

Lars Borgström har skrivit “Utläggning av Uppenbarelseboken”

Utmärks av språklig och pedagogisk klarhet

Språklig och pedagogisk klarhet utmärker den av författaren Lars Borgström själv utgivna Utläggning av Uppenbarelseboken. Borgström citerar Svenska Folkbibeln 1998, bearb. 2015. Bland exegetiska kommentarer som han använt nämner han huvudsakligen Siegbert Beckers “Revelation – The Distant Triumph Song”, av vars inledning och schema över Uppenbarelseboken Borgström gjort svenska sammanfattningar. Borgström avvisar de tidshistoriska och sluthistoriska tolkningsmodellerna och har i stället följt den kyrkohistoriska tolkningen av Uppenbarelseboken i dess idealistiska variant. Denna följer vanligen den så kallade rekapitulationsteorin, enligt vilken uppenbarelsen inte framskrider kronologiskt rakt igenom hela boken utan genom att serierna med sigill, basuner, syner och vredesskålar efterhand tillför nya inslag i händelseförloppet. Den sanna kyrkan är segerrik mitt i förföljelserna från både världsliga och andliga makter, bland de sistnämnda inte minst den falska kyrkan.

Jämsides med den fortlöpande utläggningen innehåller Borgströms bok följande fyra exkurser: I) Antikrist, II) De utkorade blir evigt saliga, III) Bruden och skökan IV) Tusenårsriket.

Ett exempel på detaljtolkning i Borgströms bok är Upp. 7:5-8, vars annorlunda uppräkning enligt Borgström knappast kan avse det konkreta, nationella eller etniska Israel utan snarare det nytestamentliga Israel, “Guds Israel” (dvs. Guds sanna Israel, enligt Paulus, Gal. 6:16). Ytterligare ett exempel på detaljtolkning är Upp. 20:1-6, där Borgström med hänvisning till de lutherska bekännelseskrifterna avvisar ett yttre, jordiskt rike där de kristtrogna ska regera tillsammans med Jesus Kristus.

David Jeremiah har skrivit “Apokalypsens agenter”

Bästsäljare med tonvikt på händelseförloppet

En avvikande presentation av Uppenbarelseboken, med tonvikt på händelseförloppet, erbjuds i Apokalypsens agenter med underrubriken “En fängslande betraktelse av nyckelspelarna i den yttersta tiden”. Presentationen är författad av den amerikanske bästsäljaren David Jeremiah (övers. Nina Törnros, Semnos förlag). Han har tidigare skrivit en mer traditionell kommentar till Uppenbarelseboken. Efter bokens introduktion följer elva berättelser: Exilen, Martyrerna, De 144 000, De två vittnena, Draken, Vilddjuret från havet, Vilddjuret från jorden, Segraren, Kungen, Domaren samt Segrarna. Varje berättelse följs av ett av-snitt med rubriken “Skriften bakom berättelsen”, varigenom läsaren får bakgrunden i Uppenbarelseboken förklarad och tillämpad på ett sakligt och engagerat sätt. Martin Zambrano har svarat för tabellerna genom hela boken. Redan bokens början framför författaren ett särskilt tack till Thomas Williams för förslaget till dramatiserande framställning.

David Termén

 

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap