Landet som glömde Gud
5 maj 2023

I slutet av förra året disputerade Per Ewert på en avhandling om de politiska processer som format Sverige till världens mest sekulära land och gav också ut en populärvetenskaplig bok i samma ämne: Landet som glömde Gud. Boken har fått många uppskattande recensioner och Ewert har fått dela med sig av sina rön i många intervjuer, poddar och föreläsningar. I januari i år gästade han Johannebergskyrkan i Göteborg.

Ewerts utgångspunkt är att Sverige faktiskt kan betraktas som extremt. World Values Survey är ett forskarnätverk som undersöker människors värderingar. De värderingar som dominerar i olika nationer utvärderas i två dimensioner: traditionella kontra sekulära värderingar och överlevnads- kontra självuttryckande värderingar – och där sticker Sverige ut som det mest sekulärindividualistiska landet. Ewert formulerar det som att det sekulära Sverige faktiskt har en trosbekännelse: individens oberoende är det högsta goda

Det Ewert har fokuserat på i sin forskning är den påverkan som skett politiskt genom kyrka, skola och familj och som lett att vi hamnat där vi är. Ewert berättar att han vänt sig till många olika universitet i Sverige med sin idé till avhandling, men inte fått någon positiv respons. Till slut fick han napp i Stavanger i Norge.

En stor del av förklaringen till utvecklingen ligger i socialdemokraternas rekordlånga maktinnehav. Under många årtionden har den svenska statsindividualismen formats i en kamp mot gemenskap, mot auktoriteter och mot det heliga. Allt sådant sågs som hot mot autonomin. När Sverige sedermera fick en borgerlig regering såg man inte någon egentlig förändring – den påverkan på samhället som redan ägt rum hade satt så djupa spår.

Ewert nämner många kända och mindre kända personer vars idéer haft stort inflytande på utvecklingen, bland annat filosoferna Axel Hägerström och Ingemar Hedenius, och politikerna Arthur Engberg och Alva Myrdal. 

På skolans område var Stellan Arvidsson en central person. Han var starkt påverkad av DDR och lyckades med konststycket att genomföra en socialistisk skolreform i ett kapitalistiskt land. Arvidson var starkt drivande i den svenska skolans radikala omformning – lärarauktoriteten försvagades, religionen marginaliserades och skolan betraktades alltmer som ett medel för social omdaning.

I förhållande till kyrkan ställdes socialdemokraterna tidigt inför valet mellan att motarbeta eller förändra inifrån, och man kom att välja det senare. Harald Hallén, präst i Svenska kyrkan och socialdemokratisk politiker, är den linjens frontfigur. Han arbetade för att demokratisera kyrkan och försvaga dess inflytande över sina egna angelägenheter. Den stora striden om ämbetsfrågan blev här symbolisk, då den aktualiserade frågan om vad som är den yttersta auktoriteten för kyrkan. Bibeln och traditionen avvisades och människan sattes i dess ställe.

Föreläsningen och boken är en hjälp i att få en helhetsbild av ett stort skeende. Enskilda historiska personer och händelser som tas upp är bekanta för många, liksom huvuddragen i den ideologi de representerar, men Ewert hjälper lyssnaren/läsaren att urskilja vilket idogt och målmedvetet arbete som faktiskt ligger bakom den utveckling vi har sett de senaste hundra åren. Ingenting har skett av en slump.

Den som vill lyssna till Per Ewert har chansen i sommar då han tillsammans med sin fru Therése kommer att tala vid det europeiska möte för kristna lärare som RKF står värd för i år. Huvudämnet för mötet är ”Barns rätt till andlig utveckling”, och Per och Therése kommer att tala om  detta utifrån barnets perspektiv och självklart knyta an till Pers forskning.

Annette Westöö

Viktigt: Anmälan till konferensen görs senast 8 juli till UllaCarin Dahl Rolfö. All information om program, anmälan och priser finns på konferensens egen hemsida.

LÄS MER: Kristen europeisk konferens för lärare

LÄS MER: Träffades i Paris inför sommarens konferens

BILD: Lineker, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap