Barn måste få redskap att närma sig livsfrågorna
25 april 2023

Vad ska man säga, som ger hopp till barnet samtidigt som det man säger är förankrat i den verklighet man lever i? Frågor om Guds och änglars existens, liksom frågor om ursprung, hör till barns existentiella frågor och dyker upp vid olika tillfällen under barnets utveckling. Den andliga aspekten hos barnet är en del av barnets personliga utveckling och mognad och bör tas på största allvar.

FN:s barnkonvention lyfter fram barnets rättigheter i dessa frågor vilka också har stärkts i och med att barnkonventionen blev svensk lag 1/1 2020, och där man, bland övriga rättigheter, särskilt talar om barnets rätt till andlig utveckling.

Barn har således rätt till att utveckla redskap för att närma sig livsfrågorna, de måste få tid att stanna upp och lyssna inåt. Här är det vår plikt som vuxna föräldrar, lärare och andra för barnet betydelsefulla personer, att hjälpa barnet hitta sin andliga identitet för att lära sig hantera livets svåra situationer. Sekulariseringen bidrar tyvärr till att tolkningen av andliga upplevelser, med ett kristet språkbruk, minskar eller rent av försvinner. Tyvärr har denna rättighet försummats i vårt sekulariserade land.

Det var bland annat mot bakgrund av detta som de kristna friskolorna, i samband med att den nya läroplanen – Lgr 69 – trädde i kraft, vann ny mark i Sverige. Föräldrar såg en fara i att Kristendomskunskapen och morgonsamlingar togs bort till förmån för religionskunskapen som kom att få större betydelse i undervisningen. Friskolereformen i början av 90-talet möjliggjorde starten av fler kristna skolor. Drivkraften var dels att motverka avkristningen av den kommunala skolan, men också att få till stånd en bättre undervisningskvalitet. Att utbildning som inte vilar på kristen grund är ett nytt fenomen i svensk kultur, kristna skolor har varit samhällsbärare i Sverige under nästan tusen år. De kristna friskolorna får en allt viktigare roll. Men tyvärr dras snaran åt för dessa skolors varande. Regeringen har beslutat om tydligare krav på fristående skolor, förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning (2021/22:157) vilket innebär att dessa skolor kommer att bli mer och hårdare granskade än tidigare. För en idéburen skola bör detta inte bli något problem utan snarare en förbättring. Att få sin skola granskad och ställd under lupp betyder att verksamheten kommer att bli ännu bättre. Alla skolor vill ha en välfungerande verksamhet med god kvalitet. Historiskt har de kristna friskolorna generellt en högre kvalitet med högre måluppfyllelse än motsvarande kommunal verksamhet.

Skolan har en stor förmån i det att man möter alla barn i deras vardag och har möjlighet att möta gruppen likaväl som den enskilde eleven i deras frågor och funderingar och tillsammans med barnen samtala och diskutera livets svåra frågor.

Här blir våra kristna kollegor i den kommunala verksamheten viktiga bärare av det kristna arvet, i
det kollegiala lärandet och gemenskapen. Att hjälpa sina arbetskamrater att hitta verktyg i mötet med barnens stora frågor blir en utmaning i det samhällsklimat som råder.

De kristna friskolorna behövs av den enkla anledningen att det samhälle som inte tillåter mångfald, i synnerhet inom utbildningsväsendet, är ett farligt samhälle. Detta visar både historien och vår egen samtid med skrämmande tydlighet.

Kärnan i kristendomen är viljan att göra gott i samhället och förbättra varje människas livsvillkor, ty varje människa är skapad och älskad av Gud.

I det samhället vill jag att mina barn och barnbarn skall få växa upp!

Vi ser fram emot en givande och innehållsrik vecka där vi utbyter tankar och erfarenheter med lärare och föräldrar från övriga Europa, i dessa viktiga frågor, i arbetet bland våra barn.

UllaCarin Dahl-Rolfö

Viktigt: Anmälan till konferensen görs senast 8 juli till UllaCarin Dahl Rolfö. All information om program, anmälan och priser finns på konferensens egen hemsida.

LÄS MER: Kristen europeisk konferens för lärare

LÄS MER: Träffades i Paris inför sommarens konferens

LÄS MER: Landet som glömde Gud

Få nya artiklar på Kristen Livsgrund via e-post

0 kommentarer

Skriv en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Om tidningen

Kristen Livsgrund har fokus på hem, skola och samhälle. Tidningen grundades 1885 och hette då Folkskolans Vän.

Ansvarig utgivare och redaktör: Stefan Karlsson. Utges av Riksförbundet Kristen Fostran (RKF). Kontakt: se uppgifter längst ned på sidan.

Nya artiklar via e-post:
Share via
Copy link
Powered by Social Snap